GALEGA DE CARTEIS, S.L. adecuou esta web ás esixencias da Ley Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos digitais (LOPD-gdd).

¿Quén é o responsable do tratamento dos seus datos?

RESPONSABLE: GALEGA DE CARTEIS, S.L.
NIF: B36778314
DOMICILIO: Pol. Ind. do Rebullón, 56. 36416 Mos (Pontevedra)
EMAIL: infogalega@galegadecarteis.com
TELÉFONO: 986 486 303

¿Con qué finalidade trataremos os seus datos?

En GALEGA DE CARTEIS, S.L.  tratamos os datos recabados a través do formulario da web co fin de:

  • Xestión, estudo e resolución de consultas relativas a: á información incluida na web e/ou sobre os nosos produtos e servizos; ó tratamento de datos, textos legais, reclamacións, así como calesquera outras cuestións.
  • Facilitar ofertas dos nosos servizos e/ou produtos do seu interese.

O interesado será o único responsable a causa da cumplimentación do formulario con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados, exonerándose a GALEGA DE CARTEIS de calqueira responsabilidade ó respecto. Os usuarios garantizan e responden, en calqueira caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados e se comprometen a mantelos debidamente actualizados.

¿Cál é a base que nos lexitima para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento.

O tratamento dos datos está baseado no seu consentimento expreso, o cal otorga ó facilitar os datos que se lle solicitan a través do formulario da web e riscar o recadro de aceptación desta política de privacidade.

¿Por cánto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os seus datos, serán conservados o tempo mínimo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido así como para atender as responsabilidades que se poideran derivar do mesmo e de calqueira outra esixencia legal.

¿Cederemos os seus datos a outras empresas?

GALEGA DE CARTEIS non cederá a ningún terceiro os seus datos, excepto nos casos legalmente previstos.

¿Qué dereitos lle amparan en relación ó tratamento dos seus datos?

Calqueira interesado ten dereito a obter confirmación sobre si en GALEGA DE CARTEIS estamos a tratar datos persoais que lles afectan ou non.

Asimesmo, tal e como prevé o RGPD (arts. 15-22) y la LOPD-gdd (arts. 12-18), lle informamos que vostede ten os seguintes dereitos:

  • Acceder a os seus datos: Vd. ten dereito a acceder a os seus datos para coñecer qué datos persoais estamos tratando que lle competen.
  • Solicitar a rectificación ou supresión dos seus datos: En determinadas circunstancias, Vd. ten dereito a rectificar aqueles datos persoais inexactos que lle concirnen que sexan obxecto de tratamento pola nosa parte ou, incluso, a solicitarnos a sua supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non foran necesarios para os fins para os que foron recollidos.
  • Solicitar a limitación do tratamento dos seus datos: En determinadas circunstancias, Vd. terá dereito a solicitarnos a limitación do tratamento dos seus datos, en cuio caso lle informamos que únicamente os conservaremos para o exercicio ou defensa de reclamación tal e como prevé o RGPD e a LOPD-gdd.
  • Á portabilidade dos seus datos: En determinadas circunstancias, Vd. terá dereito a recibir os datos persoais que lle cocirnen, e que nos facilitou, nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamiento.
  • Oporse ó tratamento dos seus datos: En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa sua situación particular, Vd. terá dereito a oporse ó tratamento dos seus datos en cuio caso, deixaríamos de tratalos agás por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

¿Cándo respostaremos a sua solicitude?

Respostaremos as suas peticións á maior brevidade posible e, en todo caso, no prazo dun mes dende a recepción da sua solicitude.

¿Podo retirar o consentimento?

Vd. ten a posibilidade e o dereito a retirar o consentimento para calquera finalidade específica otorgada no seu momento, sen que elo afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo a sua retirada.

¿Onde podo reclamar no caso de que considere que non se tratan os meus datos correctamente?

Se algún interesado considera que os seus datos non son tratados correctamente por Galega de Carteis, S.L. ou que as solicitudes do exercicio de dereitos non foron atendidas axeitadamente, pode interpor unha reclamación ante a autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a AEPD a indicada no territorio nacional, www.aepd.es.

Aceptación e consentimento

Vd, como Usuario, declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de Galega de Carteis, S.L., no xeito e para as finalidades indicadas nesta política de privacidade.

Contacto

No caso de que o Usuario tivese algunha dúbida acerca da nosa política de privacidade, por favor, diríxase a infogalega@galegadecarteis.com.